ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR (General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Uredba određuje koja su prava pojedinaca, a u skladu s tim i koje su obveze subjekata koji obrađuju osobne podatke poput voditelja obrade odnosno izvršitelja obrade. Neke od obveza subjekata su obrada osobnih podataka ukoliko je građanin dao privolu ili radi izvršavanja zadaća temeljem drugih zakonskih propisa, obrada podataka prema načelima obrade navedenih u Uredbi, pružanje informacija građanima prije same obrade njegovih osobnih podataka te uspostava evidencija o vođenju obrade osobnih podataka.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA koji prikuplja i obrađuje osobne podatke za Komunalno KP d.o.o. je službenik za zaštitu osobnih podataka.

Za sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka:

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Trg svete Obitelji 2, Kloštar Podravski
e-mail: komunalnokp1@gmail.com
broj telefona: 048/625-414

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zaštiti osobnih podatakazakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka. Ovaj službenik dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza mu traje i nakon obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.

ZAHTJEVI ISPITANIKA

Zahtjev za ostvarenje prava na ispravak i/ili brisanje, odnosno ograničenje obrade osobnih podataka

Zahtjev za ostvarenje prava na pristup osobnim podacima

Zahtjev za ostvarivanje prava na prenosivost podataka

Zahtjev za povlačenje privole za obradu osobnih podataka

Zahtjev za prigovor osobnih podataka

DODATNE INFORMACIJE

Opća uredba o zaštiti podataka

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka