Održavanje Javnih površina


Komunalno KP d.o.o održava javne površine koje su u vlasništvu Općine Kloštar Podravski i objekte na tim površinama.

Održavanje:

 • odvodnih kanala uz nerazvrstane ceste
 • vodoravne i okomite signalizacije
 • radovi na hortikulturalnom uređenju parkova i nasada zelenila, nabava sadnog materijala, košnja trave
 • dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselja kada se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste
 • reguliranje oborinske odvodnje
 • zelenih površina i raslinja na grobljima, te održavanje objekata i prostora oko objekata koji služe za ispraćaj pokojnika
 • zaštite kosine nasipa usjeka i zasjeka
 • postavljanje uređaja, zamjena i popravak prometne signalizacije i ostale opreme
 • košenje trave i održavanja zelenih površina i raslinja na cestovnom zemljištu
 • održavanje putnih jaraka
 • postojećih odvodnih kanala i propusta te zamjena i ugradnja novih
 • sanacija klizišta, odrona i zemljišta
 • dogradnja pješačkih staza

Javne površine koje društvo održava su:

 • parkovi
 • igrališta
 • dječja igrališta
 • parkirališta
 • fontana
 • drvoredi
 • divlji deponiji
 • zelenih otoka
 • odvodnih jaraka
 • tržnica
 • obavljanja zimske službe na nerazvrstanim cestama

Radovi na održavanju čistoće navedenih javnih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, bez obzira na godišnja doba i vremenske uvijete.